Team

REMUS ANGHEL Director

Remus Anghel works as researcher at the Romanian Institute for Research on National Minorities in Cluj-Napoca, Romania. He obtained his PhD in Sociology at the University of Bielefeld, Germany, with a thesis on social status and transnationalism among Romanians in the Western Europe. In the past years, he engaged in researching and publishing on the topic of Romanian migration.

Remus Anghel este cercetător la Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale din Cluj-Napoca, România. A obținut titlul de doctor în sociologie la Universitatea din Bielefeld, Germania, cu o teză despre statutul social și transnationalism în rândul românilor din Europa de Vest. În ultimii ani s-a angajat în cercetarea şi publicarea pe tema migrației românești.

OVIDIU OLTEANSecretary

Since October 2014 I am a PhD student at the Doctoral School of Political and Communication Sciences, College of Political, Administrative and Communication Sciences, Babeş­Bolyai University in Cluj-Napoca. The research project I am working on looks at the relation between the process of ethnic migration and social change in a mixed environment of Germans and Romanians, where social change is understood in terms of transformation of ethnic relations and social status. Local and national institutions are also included in the research as they play an important role in supporting and enhancing such transformations. I also look at recent processes of immigration taking place in the same context which are interrelated to the former ethnic migration and change of the political and economic situation in Romania. At the same time, I work as a research assistant at the Center for the Study of Democracy, College of Political, Administrative and Communication Sciences, in the research project PN­II­ID­PCE­2011­3­0602 ʺRecasting Migrants’ Voices. Local Perspectives on Migration, Development, and Social Change in Romaniaʺ, exploring various forms of migration and their effects on migrants’ home communities.

Din Octombrie 2014 sunt student doctorand la Școala Doctorală de Științe Politice și Comunicare, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Proiectul de cercetare la care lucrez analizează relațiile dintre procesul etnic de migrație și schimbare socială într-un mediu mixt de germani și români, unde schimbarea socială este înțeleasă în termenii de transformare a relațiilor etnice și statut social. Instituțiile locale și naționale sunt de asemenea incluse în cercetare, jucând un rol important în susținerea și consolidarea acestor transformări.  De asemenea analizez și procese recente de imigrare ce au loc în același context, care sunt interconectate de fosta migrare etnică și schimbarea politică și economică din România. Totodată lucrez ca și asistent-cercetător la Centrul pentru Studiul Democrației, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, în proiectul de cercetare, PN­II­ID­PCE­2011­3­0602 , “Recasting Migrants’ Voices. Local Perspectives on Migration, Development, and Social Change in Romania” explorând variate forme de migrație și efectele lor asupra comunităților de migranți.

 

ISTVÁN HORVÁTHVice-Director

Istvan Horvath is Associate Professor at the Faculty of Sociology and Social Work, Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania. He is also the president of the Romanian Institute for the Study of National Minorities in Cluj-Napoca. His areas of research are related to the sphere of ethnic relations and international migration.

Istvan Horvath este conferenţiar universitar la Facultatea de Sociologie a Universitaţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca şi preşedintele ISPMN (Institutul pentru Studiul Problemelor Minorităţilor Naţionale), Cluj-Napoca. Domeniile lui de cercetare ţin de sfera relaţiilor interetnice şi a migraţiei internaţionale.

ANATOLIE COSCIUG  – Executive Director

Anatolie Cosciug is a doctoral fellow in sociology at the University of  Bielefeld, Germany with a  research on migration and social change in Eastern Europe. He is also an Early Stage Researcher at the Babes-Bolyai University in Romania, being involved in projects on informal entrepreneurship, migration, development and youth.

 

Anatolie Coșciug este doctorand în sociologie in cadrul Universității Bielefeld din Germania cu o cercetare pe tema migrației și a schimbării sociale in țările din Centrul și Estul Europei. El este de asemenea cercetător debutant în cadrul Universității Babeș-Bolyai, fiind implicat în mai multe proiecte pe teme precum antreprenoriatul informal, migrație, dezvoltare socială și tineret.

IONELA VLASE

Ionela Vlase is Lecturer in Sociology, “Lucian Blaga” University in Sibiu, Romania. She also works at the Research Institute for Quality of Life, Romanian Academy of Sciences. Since 2013 she was a postdoctoral researcher at the University of Bucharest, Department of Sociology. Her areas of interest are: migration, gender studies, migrant networks, quality of life, social indicators and social inequalities. Her most recent publications include “My husband is a patriot! Gender and Romanian family return migration from Italy”, in Journal of Ethnic and Migration Studies, and “Gender and migration-driven changes in rural Eastern Romania. Migrants’ perspectives” in International Review of Social Research.

Ionela Vlase lucrează la Institutul de Cercetare a Calității Vieții din cadrul Academiei Române de Științe. Ea este, de asemenea, cercetător postdoctoral la Universitatea din București, Facultatea de Sociologie. Domeniile sale de interes sunt: migrația, studiile de gen, rețelele de migranți, calitatea vieții, indicatorii sociali, inegalitățile sociale. Printre publicațiile sale mai recente se numără „My husband is a patriot! Gender and Romanian family, return migration from Italy”, in Journal of Ethnic and Migration Studies, Migrația de întoarcere a românilor din Italia. Studiu de caz în Vulturu, Vrancea” (Romanian return migration from Italy. Case study in Vulturu, Vrancea.

IRINA CULIC

Irina Culic teaches sociology at the Babes-Bolyai University. She has published books and articles about the investigation of the phenomena of nationalism and inter-ethnic relations in Romania and Hungary, citizenship and state building in Central and Eastern Europe after 1989, migration of Romanians in the West, Romanian post-communist historiography, political and cultural elite in Romania and epistemological issues and methodology in the social sciences. Currently she works on a social history of Romanians migration in North America.

Irina Culic predă sociologie la Universitatea Babeș-Bolyai. A publicat cărți și articole care investighează fenomenele de naționalism și relații interetnice în România și Ungaria, cetățenie și de construcție a statului în Europa centrală și de est după 1989, migrația românilor în Occident, istoriografia postcomunistă românească, elite culturale și politice în România și probleme epistemologice și metodologice în științele sociale. În prezent lucrează la un studiu social istoric al migrației românilor în America de nord.

GABRIEL BĂDESCU

Gabriel Bădescu is an university professour, director of the Center for the Study of Democracy and member of the Political Science Department at Babeș-Bolyai University. He is licensed in Mathematics and Sociology, has a PhD in Sociology, had a scholarship at  Fulbright la University of Maryland, College Park and followed specializations in social statistics at the University of Michigan, Ann Arbor. Between 2009 and 2010 he coordinated the Agency for Governmental Strategies, and between 2011 and 2013 he was a member of the national Council of Scientific Research. His later publications include themes of socialisation, politics, social capital, civil society, labour migration and scientometry.

Among his academic interests, themes as democratic transitions in Eastern Europe, social capital, political and social participation in a compared perspective, social inequality, labour migration, quantitative/calitative methods of research can be found.

Gabriel Bădescu este profesor universitar, director al Centrului pentru Studierea Democrației și membru al departamentului de științe politice din Universitatea Babeș-Bolyai. Este licențiat în matematică și sociologie, are un doctorat in sociologie, a fost bursier Fulbright la University of Maryland, College Park, și a urmat specializări în statistică socială la University of Michigan, Ann Arbor. Între 2009 și 2010 a coordonat Agenția pentru Strategii Guvernamentale, iar între 2011-2013 a fost membru al Consiliului Național al Cercetării Științifice. Publicațiile sale din ultimii ani includ teme de socializare politică, capital social, societate civilă, migratie de muncă și scientometrie.

Printer interesele sale academice se numără teme precum tranziţiile democratice în Estul Europei, capital social, participare politică şi socială într-o perspectivă comparată, inegalitate socială, migraţie de muncă, metode cantitative/calitative de cercetare.

MONICA ȘERBAN

Monica Șerban has obtained a PhD in 2009 on the University of Bucharest with a thesis on the dynamic of Romanian’ migration to Spain. She is a senior researcher at the Research Institute for Quality of Life, Romanian Academy. In addition she is a lecturer in the Department of Sociology, University of Bucharest, where she teaches a course on sociology of migration and one on demography. She is interested in migration policy but also in migration’ social networks . Her most recent publication is “Immigrant Involvement in Voluntary Associations” (with Bogdan Voicu in Journal of Ethnic and Migration Studies).

Monica Șerban și-a luat doctoratul în 2009 la Universitatea din București cu o teză despre dinamica migrației românești în Spania. Ea este cercetătorul principal al Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Academia Română. Pe lângă aceasta ea este lector în cadrul Departamentului de Sociologie a Universității din București, unde predă un curs de sociologie a migrației și un curs de demografie. Ea este interesată de politici de migrație dar și de rețele sociale și de migrație. Publicația ei cea mai recente este „Immigrant involvement in voluntary associations” (with Bogdan Voicu in Journal of Ethnic and Migration Studies). 

Andreea Vornicu 

Andreea Vornicu is a PhD Student in Political Science at Babeș-Bolyai University. She graduated Law College and Journslism at the College of Political , Administrative and Communication Science, and has a Masters Degree in International Development. Her research interests include:  intitutional design and reconstruction of post-conflict countries, rule of law and restorative processes of justice and transition.

Andreea Vornicu este în prezent doctorandă în Științe Politice, la Universitatea Babeș-Bolyai. A terminat Facultatea de Drept și secția de Jurnalism a FSPAC și deține o diplomă de master în Dezvoltare Internațională. Interesele ei de cercetare includ: design institutional și reconstrucția țărilor post-conflict, rule of law si procesele de justiție restaurativă și de tranziție.

 

 

Bogdan Radu 

Bogdan Radu received his MA in European politics from the University of Manchester (MA) and his Ph.D. in Political Science from the University of California, Irvine, USA, in 2007. His research interests revolve around issues interconnecting religion and politics. He conducted research on religious values and political beliefs, for both adults and the youth, focusing on the relationships between religiosity and religious participation on the one hand, and political participation and support for democracy on the other hand. More recently, Bogdan became interested in studying the concept of public opinion in the realm of international governance, especially focusing on international development. He is committed to interdisciplinary approaches and the combined use of empirical and interpretive methods. He also teaches courses iof Introduction in International Relations and Theories of International Relations, and a course of Economical and Democratic Transition in Taiwan at the College of Political, Administrative and Communication Science. Bogdan Radu is also responsible for the Maters Degree program of International Development, which started in 2010.

Bogdan Radu este lector în Știinţe Politice şi a obţinut un doctorat de la Universitatea din California, Irvine în 2007 şi un masterat în Politici Europene de la Universitatea din Manchester în 2001. Interesele sale de cercetare includ atât teme din politică comparată, cât şi din sfera relaţiilor internaţionale. Bogdan Radu a scris mai multe articole publicate în reviste de specialitate pe teme legate de valori politice şi religioase în democraţiile în tranziţie atât din Europa Centrală şi de Est, cât şi din Estul Asiei, cultura politică a tinerilor din România, şi atitudini față de sistemul politic. Ȋn ultimul an, Bogdan Radu a iniţiat o cercetare pe tema culturii politice în relaţiile internaţionale, o tema puţin studiată şi interdisciplinară. Ȋn cadrul Departamentului de Știinţe Politice, Bogdan Radu predă cursuri de Introducere în Relaţii Internaţionale şi Teorii ale Relaţiilor Internaţionale, şi un curs despre Dezvoltarea Economică și Tranziţia Democratică în Taiwan. Bogdan Radu este de asemenea responsabilul programului de masterat în Dezvoltare Internaţională, care a început în 2010.

 

Toma Burean

Toma Burean is an university assistant of the Political Science Department, Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca. He obtained a Phd in 2014 at the Postuniveristary School of Social Science, Polish Academy of Science. He graduated a Master course of Political Science at CEU, Budapest. His domains of interest are politics, political behaviour, political attitudes of young people and migration.

Toma Burean este asistent universitar al Departamentului de Științe Politice, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. A obținut un doctorat în 2014 la Școala Postuniversitară de Științe Sociale, Academia Poloneză de Științe. A absolvit un Masterat de Știinte Politice la CEU, Budapesta. Domeniile de interes sunt reprezentare politică, comportament politic, atitudini politice ale tinerilor și migrație.

Giorgiana Găvruş 

Georgiana Găvruș is a Phd candidate in the Political Science Department at Babes-Bolyai University. Her thesis explores the relationship between religion and forced migration in the European context.She holds a BA in Psychology and an MPA in NGO Management at the same university. For her Master Thesis she researched the volunteer’s motivation to work amongst refugees in Europe. Her academic interests are migration, social networks and religion. Before enrolling in the MPA program, she spent six years in Afghanistan working in education and development.

Georgiana Găvruș este doctorand în cadrul Departamentului de Științe Politice, de la Universitatea Babeș-Bolyai. Proiectul ei de cercetare analizează relația dintre migrația forțată și religie în context european. Este licențiată în Psihologie și a obținut un Masterat în Managementul Organizațiilor Non-Guvernamentale, în cadrul aceleiași universități. În teza de dizertație a analizat motivația voluntarilor de a-i ajuta pe refugiați în Europa. Interesele ei academice sunt legate de migrația forțată, rețele sociale și religie. Înainte de a începe studiile de masterat, a locuit în Afganistan pentru șase ani, unde a fost implicată în proiecte educaționale și de dezvoltare.

 

Marius Matichescu 

Lector in the Sociology Department, he got his Licentiate degree in sociology at the West University in Timișoara, and his Masters Degree and Phd at Montpellier 3 University, France. Among his fields of scientific interest are social integration of immigrants and political representation. Also, he teaches the courses of Social integration and Techniques of negotiation at the Sociology and Psychology College, West University, Timișoara.

Lector în cadrul Departamentului de Sociologie a obținut licența în sociologie în cadrul Universității de Vest din Timișoara, iar masteratul și doctoratul la Universitatea Montpellier 3 , Franța. Printre domeniile sale de interes științific se pot găsi integrarea socială a imigranților și reprezentarea politică. De asemenea predă cursurile de sociologia integrării și tehnici de negociere în cadrul Facultății de Sociologie și Psihologie din cadrul Universității de Vest din Timișoara.

Kornel Klopfstein 

At the present time, he is a Phd student at Bielefeld University, involved in the reasearch field of Ethnic Hierarchies and the Refugee Crisis in Central Eastern Europe, being also a political activist.

În prezent student doctorand la Universitatea Bielefeld, este implicat în domeniul de cercetare a Ierarhiilor etnice și criza refugiaților în Europa Centrală de Est, fiind de asemenea și activist politic.

Cristina Bădiţă 

I studied out of passion Psychology, being my second College (after Law School), at a well-known University, Babeș-Bolyai in Cluj-Napoca. I decided I want to be a psychotherapist and I followed a Masters Course in Clinical Psychology, Ashy ecological counseling and Psychotherapy, being interested in the clinical aspects of psychology (from the “usual” depressions and anxiety, to personality disorders, mourning, suicide and psychosis).

Am studiat din pasiune Psihologia, fiind a doua facultate (după Drept), la o universitate cunoscută, Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. M-am decis că vreau să devin psihoterapeut şi am urmat Masterul de Psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie, fiind interesată de partea clinică a psihologiei(de la “banalele” depresii şi anxietăţi ,până la tulburări de personalitate, doliu, suicid şi psihoze).

Elena Popa

Elena Popa is a Phd Student at  Indiana University, Bloomington, Department of Anthropology, the title of here dissertation being: ““Politics of Belonging in the European Union: The Case ofRomanian Migrants in France after 1989”. Also she has a Maters Degree in Ethnology, Cultural Anthropology, and Folklore, at the University of Bucharest, her research interests are Migration, Citizenship, Identity, Labor, Post-socialist transformations, Gender studies,Globalization, European Union, Romania, France.

Elena Popa este doctorandă în Departamentul de Antropologie a Universității Inadiana, Bloomington, titlul disertației ei fiind: “Politics of Belonging in the European Union: The Case of Romanian Migrants in France after 1989”. De asemenea deține o diplomă de Masterat în Etnologie, Antropologie Culturală și Folclor, în cadrul Universității București, domeniile ei de interes științific fiind migrație, cetățenie, identitate, muncă, transformare post-socialistă, studii de gen, globalizare, Uniunea Europeană, România, Franța.

Astrid Hamberger 

Voluntari

Chirteș Ruxandra- Licență Anul II, Departamentul de Științe Politice, FSPAC, UBB Cluj-Napoca

Calancea Oxana-Licență Anul II, Departamentul de Științe Politice, FSPAC, UBB Cluj-Napoca

Trofin Robert-Licență Anul II, Departamentul de Științe Politice, FSPAC, UBB Cluj-Napoca